Årsmöte 2021


Årsmöte 2021

 

Medlemmarna i Ödeshögs Tennisklubb kallas härmed till årsmöte.

 

Plats: Utomhus vid klubblokalen.

Tid: Söndag 28 mars kl. 10.00.

På dagordningen: Sedvanliga årsmötesärenden och förslag till de stadgeändringar som finns med i denna kallelse i enlighet med vad som följer av 15 § andra stycket i föreningens stadgar.

Anmäl deltagande senast torsdagen den 25 mars till ordförande
Daniel Liljegren: 0735570631 eller liljegrendaniel@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen

 

Handlingar enligt 15 § tredje stycket i föreningens stadgar (se hemsidan) finns tillgängliga hos ordföranden:

Daniel Liljegren
Sjöstorp Gård Flygeln Ödeshög


 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om följande ändringar i stadgarna.

Ändringarna avser 9 § som gäller beslut om upplösning av föreningen och 10 § som gäller medlemskap i föreningen. Styrelsen anser att det bör krävas beslut av två på varandra följande årsmöten för att föreningen ska kunna upplösas. Ändringen gäller endast första stycket i 9 §. Andra och tredje stycket är oförändrat, men står med nedan. Styrelsen vill göra ett tillägg i   10 § angående ålder på juniormedlem. Ändring avser endast första stycket.

Ändringar markeras nedan genom understrykning.

 

Nuvarande lydelse:

9 §                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid beslut om upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar något för tennissporten allmännyttigt ändamål. Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras i på orten lämpligt folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

Förslag på ny lydelse:

9 §                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst 3 månader.

Vid beslut om upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar något för tennissporten allmännyttigt ändamål. Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras i på orten lämpligt folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Tennisförbundet.

 

Nuvarande lydelse:

10 §               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

Förslag på ny lydelse:

10 §               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlem som under året fyller 20 räknas som junior.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 


Comments