Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE


Medlemmarna i Ödeshögs Tennisklubb kallas härmed till årsmöte.

Plats: Klubblokalen

Tid: Söndagen den 3 mars kl. 17.00

På dagordningen: Sedvanliga årsmötesärenden.

Anmäl deltagande senast Tisdag den 26 februari till:

Ordförande: Daniel Liljegren 0735570631 / liljegrendaniel@gmail.com

Välkomna!

Styrelsen

Handlingar enl. § 15 3:e st. i stadgarna (se hemsidan) finns tillgängliga hos ordföranden:
Sjöstorp Gård Flygeln Ödeshög


Dagordning årsmöte 3 mars 2019 kl.17.00 i klubbstugan

§ 1 Sammanträdet öppnas.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4  Val av justeringsmän och rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse skett i laga ordning.

§ 6 Fastställande av dagordning.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

§ 8 Revisorernas berättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2018.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.       

§ 13 Val av ordförande, styrelse, revisor, valberedning samt ombud.

§ 14 Övriga frågor.

§ 15 Mötets avslutande.Comments