Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll

Fört vid ordinarie årsmöte i Ödeshögs Tennisklubb torsdagen den 5 mars 2020 kl.17.00 i klubblokalen.

 Närvarande:

Daniel Liljegren, Martin Karlsson, Ivar Kristoffersson och Mikael Lööw.

§ 1 Sammanträdet öppnas.

Ordföranden Daniel Liljegren hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.

Röstlängden fastställdes enligt närvaroförteckningen ovan. Samtliga deltagare röstberättigade.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Daniel Liljegren.

§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare.

Utsågs Mikael Lööw och Martin Karlsson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Rösträknare väljs om behov uppstår.

§ 5 Fråga om kallelse skett i laga ordning.

Konstaterades att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning upplästes och godkändes.

§ 8 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter.

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall fortsätta vara enligt följande:

200kr för junior, 400kr för senior och 700kr för familj. Man beslutade att planhyrorna skall vara samma som förra året: 100kr/tim för icke medlem resp. 50kr/tim för icke medlem som spelar med medlem.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget fastställdes.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Inga förslag eller motioner fanns att behandla. 

§ 13 Val av ordförande, styrelse, revisor, valberedning samt ombud.

Valda 2019 för 2 år: Daniel Liljegren som ordförande och Martin Karlsson.

Styrelseledamöter i tur att avgå: Martin Dahl, Ivar Kristoffersson och Anton Orrenius

Revisor i tur att avgå: Joakim Karlsson

Ombud för klubben vid möten med Tennisförbundet och övriga organisationer har varit Daniel Liljegren.

Valberedningen har bestått av Styrelsen.

Revisor har varit Joakim Carlsson.

Föreslås:

Omval av Martin Dahl, Ivar Kristoffersson och Anton Orrenius för en tid av 2 år.

Nyval av Mikael Lööw som ledamot för en tid av 2 år. 

Till revisor föreslås omval av Joakim Carlsson för en tid av 1 år.

Förslag på ny valberedning: Vakant/Styrelsen

Till att representera klubben vid möten med olika organisationer föreslås:

Omval av Daniel Liljegren för en tid av 1 år

Mötet beslutade enhälligt:

Omval av Martin Dahl, Ivar Kristoffersson och Anton Orrenius för en tid av 2 år.

Nyval av Mikael Lööw för en tid av 2 år.

Till revisor för en tid av ett år omvaldes Joakim Karlsson.

Till att representera klubben vid möten med olika organisationer omvaldes Daniel Liljegren. Till valberedning valdes styrelsen.

§ 14 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 15 Mötets avslutande.

Ordföranden Daniel Liljegren tackade och förklarade mötet avslutat.

Tennisklubben bjöd in de närvarande till kvällsmat på Dinners efter mötet.

Vid protokollet:

Daniel Liljegren

Justeras:

------------------------------------------------       -------------------------------------------------     

Daniel Liljegren ordf.                                Mikael Lööw

------------------------------------------------

Martin KarlssonComments