Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll

Fört vid ordinarie årsmöte i Ödeshögs Tennisklubb söndagen den 3 mars 2019 kl.17.00 i klubblokalen.

Närvarande:

Daniel Liljegren, Martin Karlsson, Anton Orrenius, Martin Dahl och Ivar Kristoffersson .

§ 1 Sammanträdet öppnas.

Ordföranden Daniel Liljegren hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.

Röstlängden fastställdes enligt närvaroförteckningen ovan. Samtliga deltagare röstberättigade.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Daniel Liljegren..

§ 4 Val av justeringsmän och rösträknare.

Utsågs Anton Orrenius och Martin Karlsson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Rösträknare väljs om behov uppstår.

§ 5 Fråga om kallelse skett i laga ordning.

Konstaterades att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning upplästes och godkändes.

§ 8 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter.

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall höjas till, 200kr för junior, 400kr för senior och 700kr för familj. Beslutades att dessa avgifter gäller från 1 april, innan dess betalas gamla avgifter. Man beslutade att planhyrorna skall vara samma som förra året: 100kr/tim för icke medlem resp. 50kr/tim för icke medlem som spelar med medlem.

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget fastställdes.

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Inga förslag eller motioner fanns att behandla.

§ 13 Val av ordförande, styrelse, revisor, valberedning samt ombud.

Styrelseledamöter i tur att avgå: Daniel Liljegren, Martin Karlsson.

(Henrik Landstedt lämnade styrelsen 22 aug 2018 pga motivationsbrist)

Revisor i tur att avgå: Joakim Karlsson

Ombud för klubben vid möten med Tennisförbundet och övriga organisationer har varit Daniel Liljegren.

Valberedningen har bestått av Styrelsen.

Revisor har varit Joakim Karlsson

Mötet beslutade enhälligt att omvälja Daniel Liljegren som ordförande för en tid av 2 år och Martin Karlsson som ledamot för en tid av 2 år. Nyval av Martin Dahl som ledamot för en tid av 1 år.

Till revisor för en tid av ett år omvaldes Joakim Karlsson.

Till att representera klubben vid möten med olika organisationer valdes Daniel Liljegren. Till valberedning valdes styrelsen.

§ 14 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 15 Mötets avslutande.

Ordföranden Daniel Liljegren tackade och förklarade mötet avslutat.

Tennisklubben bjöd in de närvarande till kvällsmat på Dinners efter mötet.

 

Vid protokollet:

Daniel Liljegren

 

Justeras:

 

------------------------------------------------       -------------------------------------------------     

Daniel Liljegren ordf.                                Anton Orrenius

 

------------------------------------------------

Martin Karlsson

 
Comments